Rembrandt

Rembrandt

Het oude verzorgingstehuis De Egmontshof biedt verschillende vormen van zorg aan voor inwoners van de hele Hoeksche Waard. Het complex is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Vernieuwing is daarom noodzakelijk. Dit is van een groot maatschappelijk belang. Daar is iedereen het met elkaar over eens. Zorgwaard heeft in overleg met woningcorporatie HW Wonen een nieuw plan ontwikkeld. Dit project heeft de naam ‘Rembrandt’ meegekregen. Het project bestaat uit twee deelgebieden.

Deelgebied 1
Deelgebied 1 bestaat uit het nieuwe woonzorgcentrum de Rembrandt. Dit komt niet op precies dezelfde locatie als het huidige gebouw. Het komt meer richting de Frans Halsstraat (langs Frans Halsstraat en Rembrandtstraat). Hiervoor is gekozen, zodat de huidige bewoners in het bestaande gebouw kunnen blijven wonen en maar één keer hoeven te verhuizen. De nieuwbouw van de Rembrandt vordert gestaag. Op de plek waar de nieuwbouw komt, is al een deel van de Egmontshof gesloopt.

Het nieuwe woonzorgcentrum bestaat uit:
•    een gebouw met maximaal 76 zelfstandige zorgappartementen
•    een gebouw met 102 zorgplaatsen voor intensieve (24-uurs)zorg en revalidatie

Ook komen er voorzieningen, zoals  een buitenschoolse opvang, een kapper, een therapiebad, paramedische zorg en een kleinschalig restaurant.

Deelgebied 2
Het nieuwe zorggebouw kost tientallen miljoenen. Zorgwaard kan dat niet alleen opbrengen. Alleen door ruimte te creëren voor nieuwbouwwoningen is het plan haalbaar. Door Zorgwaard is een projectontwikkelaar gezocht, die voor eigen risico en rekening de grond van Zorgwaard overneemt.

Op het overgenomen deel komen maximaal 68 grondgebonden woningen. Welke type woningen er in het gebied komen, wordt nog uitgewerkt. Minimaal 20 woningen worden “levensloopbestendig” met een volledig woonprogramma op de begane grond. De 68 woningen kunnen zowel koop- als huurwoningen zijn.

Inrichtingsplan
Gezamenlijk is met omwonenden van de Frans Halsstraat, de school en de ontwikkelende partijen intensief gezocht naar een inrichting van het openbare gebied rondom het woonzorggebouw. Deze zoektocht heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp, dat in november aan de gehele omgeving is gepresenteerd. Vervolgens is dit voorlopige ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat op 18 april 2016 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

In het definitieve ontwerp is rekening gehouden met het minimaal aantal parkeerplaatsen dat in het vastgestelde bestemmingsplan moet worden gerealiseerd. Bewoners van de Frans Halsstraat kunnen straks voor hun eigen woning parkeren. Bij de Willibrordusschool komt een educatieve zone. Het zogenaamde voorterrein wordt als openbaar gebied ingericht. Hierbij is aandacht voor een zo veilig mogelijke en kindvriendelijke inrichting met een groen accent.

De bestaande haagstructuur rondom de school wordt waar mogelijk versterkt en zo nodig vervangen. Er komt een afsluiting van het schoolplein aan de zijde van de Frans Halsstraat door een nieuw hekwerk ter hoogte van het voorterrein.

Wanneer de werkzaamheden voor inrichting van de openbare ruimte starten, is nog niet bekend. De gemeente kan pas starten met de uitvoering als het openbaar gebied, dat nu in gebruik is als bouwterrein, door de bouwer aan de gemeente wordt overgedragen. De inschatting is dat dit in juli gebeurt. De werkzaamheden duren ongeveer drie maanden. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd.

U vindt het definitieve ontwerp-inrichtingsplan onder Downloads en Links. Tegen het vaststellingsbesluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *